Home FAQ

LTA

Hoe kan je verwijzen naar LTA jeugdhulp?

Voor LTA zorg is een verwijzing verplicht. De Jeugdwet bepaalt dat huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten of daaraan gelijkgestelde behandelaars, rechters of andere door het college van B&W aangewezen verwijzers naar alle vormen van jeugdhulp kunnen verwijzen, dus ook naar LTA zorg.

Hoe gaan de verwijzingen door huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten of daaraan gelijkgestelde behandelaars, rechters of GI’s?

In de meeste gevallen komen aanmeldingen bij een LTA aanbieder voort uit een verwijzing vanuit de tweedelijns zorg (medisch verwijzer). De LTA aanbieder onderzoekt of LTA zorg noodzakelijk is, of dat de cliënt teruggeleid moet worden naar de reguliere / regionale (specialistische) GGZ. Zij zijn dan zelf de poortwachter. De LTA aanbieder maakt (samen met de jeugdige en het gezin) een hulpverleningsplan. In dit hulpverleningsplan staat de inhoud, vorm, omvang en duur van de benodigde jeugdhulp. Aanbieder stuurt een verzoek om toewijzing (iJW 315) naar de gemeente (volgens woonplaatsbeginsel) en doet een melding start zorg (iJW 305) bij het starten van de behandeling.

Hoe gaat de verwijzing door de gemeentelijke toegang?

De gemeentelijke toegang kan tot de conclusie komen dat een zeer specialistische vorm van jeugdhulp nodig is, geleverd door een LTA aanbieder. Een beschikking maakt geen onderdeel van uit van het landelijke contract, wat wil zeggen dat er geen beschikking nodig is voor het leveren van LTA zorg. Een toewijzing vanuit de gemeente is wel noodzakelijk. Er is afstemming tussen LTA aanbieder en gemeentelijke toegang over de benodigde jeugdhulp.
Als de gemeentelijke toegang verwijst naar LTA zorg zit de poortwachtersfunctie of regionaal of landelijk  (LTA) ingekochte zorg nodig is bij de gemeente/ het wijkteam.

Aanbieder stuurt een verzoek om toewijzing (iJW 315) naar de gemeente (volgens woonplaatsbeginsel) en doet een melding start zorg (iJW 305) bij het starten van de behandeling. Omdat er getoetst wordt op een aanwezige verwijzing (o.a. bij het toewijzen van de jeugdhulp door de gemeente), is het wel aan te raden een beschikking te maken. Dit is namelijk de bevestiging dat de gemeentelijke toegang een jeugdige verwijst naar niet vrij toegankelijke jeugdhulp.

Hoe gebeurt het toewijzen door de gemeente?

De LTA aanbieder stuurt als de behandeling start een verzoek om toewijzing (iJW 315 bericht) en krijgt hierop van de gemeente (na een check o.a. op woonplaatsbeginsel) een aspecifieke toewijzing. Dit wil zeggen dat een gemeente enkel toewijst op productcategorie (55). De aanbieder vult in de declaratie de productcode en omvang in. De keuze voor aspecifiek toewijzen is gemaakt vanuit de gedachte dat, voor de meerderheid van de dienstverlening die LTA-aanbieders leveren, niet van te voren is vast te stellen welke inzet exact nodig is.

Er zijn 2 uitzonderingen waarbij LTA aanbieders de cliënten niet melden via het berichtenverkeer (vanwege ernstige veiligheidsoverwegingen), maar anoniem melden. Dit betreffen Fier en Sterk Huis. In dat geval melden zij de cliënt aan via de mail en gebruiken geen clientgegevens maar een cliëntcode die enkel voor hen weer te herleiden is naar de cliënt. De toewijzing wordt dan ook weer via de mail naar de aanbieder verzonden vanuit de gemeente, met een CC naar jeugdhulp@breda.nl. De facturen komen (anoniem, met vermelding van de cliëntcode) terecht bij het team WBO (in Breda) ter betaling. De VNG is in deze gevallen verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Mochten hierover vragen zijn (bijv. van een accountant) dan kan contact opgenomen worden met de contactpersoon landelijke coördinatie, die bekend is bij de aanbieder.

Hoe kan een traject verlengd worden?

De duur van behandeling en verblijf is gemaximeerd op één jaar. Wanneer na één jaar een langere periode van behandeling of verblijf benodigd is, wordt de toewijzing verlengd met (opnieuw) één jaar. Het aantal verlengingen kent geen maximum. Als een verlenging aan de orde is, hebben aanbieders en gemeenten hierover, buiten het berichtenverkeer om (periodiek) contact.

Hoe wordt er afgestemd met de Gemeente

Het is opgenomen in de meeste landelijke overeenkomsten dat bij trajecten die langer lopen dan een half jaar, in ieder geval elk half jaar contact is tussen de aanbieder en de door de gemeente georganiseerde eerste lijn (toegangteams). Ook is meestal in de overeenkomst een richtlijn opgenomen over de duur van de behandeling. Als hiervan afgeweken wordt, is dit ook in overleg met de gemeente. 

Corona

Kunnen wij langer jeugdhulp leveren wanneer de beschikking ivm Corona niet is uitgenut?

Wanneer de beschikking van een jeugdige in de maanden april, mei of juni afloopt, maar de beschikking is nog niet volledig uitgenut én de hulp is nog niet afgerond, heeft u de mogelijkheid om deze beschikking administratief te verlengen tot 31 juli 2020. Dit geldt uitsluitend voor beschikkingen die nog niet zijn uitgenut. Trajectfinancieringen, verblijfszorg, gezinshuizen en pleegzorg zijn uitgesloten van deze regeling. De regio WBO behoudt zich het recht voor om in augustus/september 2020 de declaraties te controleren en het bedrag terug te vorderen wat teveel aan u is uitgekeerd ten opzichte van de hoogte van de beschikking.

Werkwijze:

Indien u gebruik wenst te maken van deze verlengingsregeling, dient u dat kenbaar te maken via een mail naar berichtenverkeerjeugd@breda.nl. In deze mail vermeldt u het BSN nummer van de jeugdige en het product waar de verlenging betrekking op heeft. Wij zullen dan een nieuwe toewijzing aanmaken waarover u een 301 bericht van ons ontvangt. Einddatum van deze toewijzing is ten alle tijden 31 juli 2020. U dient een 305 bericht te sturen als bevestiging voor de start levering van de hulp. Hierdoor kunt u later ook declareren.

Mocht de jeugdige na 31 juli 2020 nog steeds een hulpvraag hebben, dient de jeugdige/diens gezin contact op te nemen met de gemeentelijke toegang of de eerdere verwijzer om een verlenging van de beschikking aan te vragen.

Op welke manier kunnen wij jeugdhulp leveren in deze Coronatijd?

Op 19 mei 2020 heeft de Rijksoverheid een routekaart gepubliceerd waarin richtlijnen worden gegeven voor het leveren van zorg c.q. jeugdhulp aan mensen met een kwetsbare gezondheid.

De Rijksoverheid gaat ervan uit dat het versoepelen van maatregelen in de zorg alleen mogelijk is als het coronavirus onder controle blijft.

Dit betekent dat versoepelingen mogelijk teruggedraaid worden indien het aantal coronabesmettingen onverhoopt toeneemt. Als dit aan de orde komt volgt u vanzelfsprekend de richtlijnen die de Rijksoverheid dan opstelt.

 

De gemeenten in de regio WBO gaan er in de huidige omstandigheden van uit dat alle gecontracteerde zorg c.q. jeugdhulp aanbieders de richtlijnen volgen die de Rijksoverheid in deze routekaart aangeeft.

 

Voor de jeugdhulp gelden de volgende uitgangspunten voor opstarten zorg:

 

Kwetsbare jeugd t/m 18 jaar in instellingen

25 mei: –     De jeugdige kan bezoek ontvangen in de instelling door 2 vaste personen

  • De jeugdige kan de instelling verlaten (voor bezoek)

1 juni:   –     Dagbesteding en ambulante begeleiding opstarten, voor zover dit nog niet gebeurd is

 

 

Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en hierop worden de FAQ’s aangepast.

Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid inzake COVID-19

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/jeugdzorg

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Fysiek-contact-bij-ambulante-hulpverlening-bij-het-coronavirus

Actuele informatie RIVM

Vraag en antwoorden RIVM

Rijksoverheid: maatregelen tegen het coronavirus

 

Welke financiële maatregelen en afspraken zijn er rondom Corona?

Met het aanhouden van de coronamaatregelen, is het van groot belang voor alle jeugdigen en/of gezinnen in de jeugdhulp, dat de ondersteuning en zorg zoveel mogelijk wordt gecontinueerd.

Door de lange duur van de maatregelen kan uw bedrijfsvoering onder druk komen te staan. Er zijn verschillende landelijke regelingen die wellicht kunnen helpen uw bedrijfscontinuïteit te waarborgen. We zien ook dat de door u extra gemaakte kosten toch niet volledig gedekt worden door deze landelijk regelingen. Daarom hebben we in de regio WBO gewerkt aan een regeling om jeugdhulpaanbieders te ondersteunen die in financiële problemen (dreigen te) komen door de coronacrisis. We hebben de ‘Continuïteitsregeling Jeugdhulp Regio WBO rond Corona’ opgesteld.

U kunt als jeugdhulpaanbieder vanaf mei 2020 een bijdrage aanvragen en ontvangen met inachtneming van de gestelde punten (waaronder de uitgangspunten, inspanningsverplichtingen en voorwaarden) in de continuïteitsregeling. Deze regeling werkt met terugwerkende kracht van 1 maart 2020 en loopt vooralsnog tot 1 juli 2020.

De aanvraag kunt u via jeugdhulp@breda.nl indienen.

Hieronder vindt u een link naar de landelijke regelingen.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en hierop worden de FAQ’s aangepast.

Mogen afmeldingen vanuit de cliënt gedeclareerd worden? Normaliter zouden zij bij een verkoudheid of hoest gewoon komen. Uit angst of eigen redenen kiezen sommige ouders ervoor om helemaal geen contact aan te gaan. Hoe gaan we hiermee om?

Als een afspraak niet door kan gaan omdat fysiek contact niet wenselijk is, probeer dan op een alternatieve manier de zorg te bieden die nodig is (bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen). Hiervoor kan worden gedeclareerd en gaat de regio uit van coulance en vertrouwen. Niet geleverde zorg kan niet gedeclareerd worden.

De informatieverstrekking van de backoffice volgens wij nauwlettend aangezien dit een belangrijke bron is van informatie. Dit is met name de reden dat aanbieders wordt gevraagd om binnen de contractafspraken te declareren.

Zie voor de financiële regelingen en afspraken de vraag en antwoord rondom “Financiële Maatregelen en afspraken”.

Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en hierop worden de FAQ’s aangepast.

Wat kan een zorgaanbieder doen als deze in financiële nood komt?

Zie voor de financiële regelingen de vraag en antwoord rondom “Financiële Maatregelen”.

Verzoek om hierover in contact te treden met de betreffende contractmanager.

Wat te doen met no-show?

Conform contract houdt u dit bij maar mag u hier niet voor declareren.

Zie voor de financiële regelingen de vraag en antwoord rondom “Financiële Maatregelen”.

Als u in financiële nood komt dan vragen wij om hierover in contact te treden met de betreffende contractmanager.

Heeft jullie backoffice op dit moment langere verwerkingstijden met het goedkeuren van VOT's en declaraties?

Nee, op dit moment hebben wij geen vertraging in de verwerking van onze backoffice. Mocht dit zich voordoen dan zullen wij hierover communiceren. Wij doen er uiteraard alles aan om dit te voorkomen.

De informatieverstrekking van de backoffice volgens wij nauwlettend aangezien dit een belangrijke bron is van informatie. Dit is met name de reden dat aanbieders wordt gevraagd om binnen de contractafspraken te declareren.

Zie voor de financiële regelingen en afspraken de vraag en antwoord rondom “Financiële Maatregelen en afspraken”.

Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en hierop worden de FAQ’s aangepast.

Met sommige cliënten wil ik overgaan tot beeldbellen en videotraining om continuïteit door te zetten. Hoe staan jullie daar tegenover?

We zien dat veel aanbieders ervoor kiezen om de hulpverlening op een alternatieve wijze voort te zetten en als dat een passende vorm is dan is dat zeker een goede oplossing. Zodoende kan de zorg toch gecontinueerd worden.

De informatieverstrekking van de backoffice volgens wij nauwlettend aangezien dit een belangrijke bron is van informatie. Dit is met name de reden dat aanbieders wordt gevraagd om binnen de contractafspraken te declareren.

Zie voor de financiële regelingen en afspraken de vraag en antwoord rondom “Financiële Maatregelen en afspraken”.

Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en hierop worden de FAQ’s aangepast.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen ter bestrijding van de gevolgen van het Corona virus?

Brabantse zorgorganisaties in de niet-acute zorg kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar ronaz@ghorbrabantmwn.nl Wekelijks doet het RONAZ een uitvraag bij u naar de benodigde middelen voor de komende week. Het RONAZ koppelt dit terug naar het provinciaal distributiecentrum en stuurt vervolgens de verdeellijst rond. Het centraal afhaalpunt is Magazijn De Wever in Tilburg.

Ik woon in België en verleen jeugdhulp in Nederland, kan ik een vignet gebruiken om sneller de grens over te kunnen steken?

Ja, grensarbeiders die in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.

Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.

Voor meer informatie, de werkwijze en voor het downloaden van het vignet COVID19 verwijzen wij u naar:

https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-met-nederland

Ik heb nog wel een vraag over het ondersteunen van de ouders via online of telefoongesprekken. Tot nu toe hebben we die gesprekken niet gedeclareerd (wij declareren alleen behandeltijd van jeugdigen). Mogen we deze begeleidingsuren van ouders ook declareren?

Wij gaan uit van systemisch werken. Binnen de rijkwijdte van de afgegeven beschikking onderhoudt de zorgaanbieder contact met het gehele gezin. Systemische begeleiding en behandeling betreft dus niet alleen de jongere waar de indicatie voor verstrekt is. Begeleidingsuren en telefoontjes vallen dus ook binnen de afgegeven beschikking en kunnen niet aanvullend gedeclareerd worden. Binnen de corona-context is dit vervangende zorg.

Wij willen vragen of de gemeente wil mee betalen aan een vorm van zomerschool waarin deze kwetsbare leerlingen (die in deze tijd nog meer moeite om alle lesstof op te nemen) gedurende de zomervakantie extra begeleiding krijgen op alle vakken die er op de school worden gegeven. Op deze manier wordt er getracht de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het komende schooljaar.

De Jeugdwet kan extra begeleiding bieden aan Jeugdigen om tot leren te komen. Vanuit de gemeente (jeugdhulp budget) worden de extra kosten voor zomerschool niet vergoed.

Kunnen wij (gezinshuis) extra kosten die gemaakt zijn voor de aanschaf van laptops voor thuisonderwijs en diverse (teken en knutsel) materiaal vergoed krijgen?

Kosten voor aanschaf van laptop en materiaal zijn bedrijfskosten. Deze kunnen als aftrekposten worden opgegeven bij de belastingdienst. Dit valt niet onder de financiering van de jeugdwet.

Contracten

Met partij X is geen overeenkomst, kan ik dan toch Zorg in Natura inzetten?

Er zijn circa 260 jeugdhulpaanbieders gecontracteerd met een gevarieerd zorgaanbod en met een geografische spreiding over de regio. Onze voorkeur is een partij te verkiezen waarmee een overeenkomst is afgesloten. Als dit om welke reden dan ook onmogelijk is, kan de betreffende partij in onderaannemerschap van een van onze gecontracteerde jeugdhulpaanbieders worden ingezet. Indien dit niet mogelijk is kan er een PGB verstrekt worden om deze zorg toch in te zetten.

Kan ik als niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder bij de regio WBO in onderaannemerschap werken?

Een onderaannemer kan worden ingezet bij een gecontracteerde aanbieder, mits de onderaannemer aan de door ons gestelde eisen voor het betreffende product voldoet. De 2 partijen dienen dit onderling met elkaar te regelen, waarbij de gecontracteerde jeugdhulpaanbieder (hoofdaannemer) verantwoordelijk is voor de te leveren hulp.

Ik ben een jeugdhulpaanbieder die nog geen overeenkomst heeft met de regio WBO. Hoe kan ik deze afsluiten?

Indien u interesse heeft in een overeenkomst met de regio WBO kunt u dit kenbaar maken via jeugdhulp@breda.nl. U zult worden uitgenodigd voor een bijeenkomst voor nieuwe aanbieders waarin u uitleg krijgt over de regio WBO en de eisen en voorwaarden die de regio WBO stelt. Aan de hand van deze bijeenkomst zal gekeken worden of er een mogelijkheid is tot het aangaan van een overeenkomst.

Declaraties en betalingen

Mijn declaratie wordt niet betaald, waar kan ik terecht?

Voor vragen omtrent declaraties kunt u contact opnemen met Zorg-lokaal. Zij zijn te bereiken via 088-0079494 of backoffice@zorg-lokaal.nl.

Verwijzing

Waarom moet ik de naam van de verwijzer invullen als ik een start zorg bericht naar de gemeente stuur?

Graag ontvangen wij een bericht zo compleet mogelijk met alle velden gevuld omdat ons dat waardevolle managementinformatie oplevert. We kunnen zo bijvoorbeeld zien, welke type verwijzer naar welke type zorg verwijst.

De verwijzer is altijd genoemd in de afgegeven beschikking/bepaling en kan zo worden overgenomen in het veld verwijzer in het berichtenverkeer.

Als de toegang van Breda betrokken is bij een verwijzing kan het zijn, dat er geen naam van de regisseur vermeld staat maar een wijkteam voor een bepaalt postcodegebied. In het veld verwijzer kan ook het wijkteam en de postcode ingevuld worden.

Dien ik in mijn verwijzing rekening te houden (volume) met de directe en indirecte gebonden tijd?

Ja, het uitgangspunt is als volgt: De Jeugdhulpaanbieder kan zowel de directe als indirect cliëntgebonden tijd declareren. Indirect cliëntgebonden tijd (Declarabel) is de tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct cliëntgebonden tijd), maar waarbij de jeugdige (of zijn/haar systeem) zelf niet aanwezig is. Direct cliëntgebonden tijd (Declarabel) is de tijd waarin een behandelaar, in het kader van diagnostiek of behandeling, contact heeft met de jeugdige of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem: d.w.z. betrokken bij het afgesproken gezinsplan, dit kan ook school, gezins-(voogd), pleegzorgwerker zijn) van de jeugdige.