Home Regio WBO Wat doet de Regio WBO Jeugd?
Regio WBO

Wat doet de Regio WBO Jeugd?

De Regio WBO Jeugd houdt zich bezig met de inkoop en monitoring van de zorg vanuit de Jeugdwet.

Er wordt op termijn gestreefd naar een integrale werkwijze, waardoor het mogelijk wordt de oude begrenzingen tussen de verschillende onderdelen binnen het Sociaal Domein los te laten. Dat moet helpen de overgang tussen de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet en Passend Onderwijs soepel te laten plaatsvinden, voor zowel de inwoners als voor de gecontracteerde zorgaanbieders.

De taken van het team Inkoop- en Contractmanagement jeugdhulp regio WBO die hieronder vallen zijn: contracteren van aanbieders, contractbeheer, voortgangsgesprekken, verantwoording en facturatie (monitoring). De verlening van zorg gaat niet via de Regio WBO Jeugd, maar vormt een driehoek tussen gemeente, aanbieder en inwoner (kwaliteit). De regio WBO Jeugd is daarbij de speler die zich bezig houdt met de dienstverlening op financieel gebied (inkoop) en het monitoren op juiste naleving van gemaakte afspraken op basis van de overeenkomsten binnen de regio (o.a. door voortgangsgesprekken).

WBO Jeugd heeft ook een faciliterende rol, deze komt voort uit het contactbeheer en de contacten met de aanbieders en de gemeenten. WBO Jeugd verzorgt de informatievoorziening naar aanbieders toe vanuit de gemeenten en andersom naar de gemeenten vanuit de aanbieders.

Waarom deze website?

WBO Jeugd speelt een belangrijke rol in de informatievoorziening richting jeugdhulpaanbieders over werkwijzen, procedures etc., zoals die door de gemeenten in de regio worden vormgegeven.

Andersom voorziet WBO Jeugd de gemeenten van informatie afkomstig van aanbieders. Logischerwijs leiden de transitie en transformatie van de zorg tot veel vragen. WBO Jeugd streeft naar overzicht en duidelijkheid. Deze website heeft als doel een informatiebron te zijn voor aanbieders, die een duidelijk overzicht biedt ten aanzien van de verschillende afspraken, procedures, werkwijzen etc., die in de regio belang zijn voor het verlenen van zorg.

Daarnaast vormt deze site een goed uitgangspunt om veelgestelde vragen te beantwoorden. Informatie kan op deze manier sneller worden verkregen door aanbieders wat de uitvoering van de zorg ten goede komt.